Materia: A Matter of Mystery ฟิเจอร์ระบายอาวุธมาแล้ว

Materia: A Matter of Mysteryอ่านๆดูคือเอาอาวุธไปใช้นานๆแล้วระเบิดเป็นมาเทเรียได้

แล้วเอามาเทเรียไปใส่อาวุธอีกอัน น่าจะเป็นวิธีระบายของ

ออกจากระบบแบบนึง
Final Fantasy Xiv Games Game Online Final Fantasy

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา