เพลงชาติไทยพศ.2475 พร้อมเนื้อร้อง และ ประวัติเพลงชาติไทย

มีโอกาสได้หาข้อมูลส่งอาจารย์เลยนำมาลง เปิดหมวดใหม่ครับ

เพลงชาติ ถือเป็นเพลงinterหรือเปล่า ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน ><

เนื่องจากเป็นเพลงที่หายากมากๆ ถึงจะมีลิขสิทธิ์ก็ตาม :D"เราต้องรักชาติ เราต้องบำรุงศาสนา เราต้องรักษาพระมหากษัตริย์"

อย่าลืมคำปฏิญาณที่เคยพูดกันตอนเข้าแถวทุกๆเช้านะคับ ^^ชื่อเพลง:เพลงชาติไทย ฉบับ พ.ศ. 2475

ศิลปิน :แตรวงฝรั่งวงใหญ่ทหารเรือ

อัลบั้ม :เพลงชาติ 1แผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทอง

ไทยเข้าครองตั้งประเทศเขตแดนสง่า

สืบเผ่าไทยดึกดำบรรพ์โบราณลงมา

รวมรักษาสามัคคีทวีไทย

บางสมัยศัตรูจู่โจมตี

ไทยพลีชีพร่วมรวมรุกไล่

เข้าลุยเลือดหมายมุ่งผดุงผะไท

สยามสมัยบุราณรอดตลอดมา

อันดินสยามคือว่าเนื้อของเชื้อไทย

น้ำรินไหลคือว่าเลือดของเชื้อข้า

เอกราชคือเจดีย์ที่เราบูชา

เราจะสามัคคีร่วมมีใจ

รักษาชาติประเทศเอกราชจงดี

ใครย่ำยีเราจะไม่ละให้

เอาเลือดล้างให้สิ้นแผ่นดินของไทย

สถาปนาสยามให้เทิดไทยไชโยข้อมูลสำหรับผู้ร่วมแสดงความเห็น

ต้องร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อนี้ก่อนจ้ะ จึงจะเห็นข้อมูลส่วนนี้
[spoil=ประวัติเพลงชาติครับ ยาวมากๆ เลยซ่อนไว้ครับ]วาไรตี้ : เพลงชาติไทย เพลงสำคัญของแผ่นดินในความเป็นมาของเพลงชาติก่อนจะมาเป็นเพลงชาติปัจจุบันที่ดัง ก้องในเวลา 08.00 น. และ 18.00 น. ของทุกวัน ที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง ซึ่งความคิดในเรื่องเพลงประจำชาตินั้นมีมาแต่ครั้งสมัยรัชกาลที่ 5 และจากเพลง จอมราช จงเจริญ ที่พระยาศรีสุนทรโวหาร ประพันธ์เนื้อร้องขึ้นใหม่ใช้เนื้อเพลง กอดเซฟเดอะควีน (God Save the Queen) ของประเทศอังกฤษเป็นเพลงชาติมาถึง บุหลันลอยเลื่อน พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธ เลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ซึ่งเรียบเรียงใหม่ให้มีความเป็นสากล เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงชาติมหาชัย จวบถึง เพลงชาติไทยฉบับพระเจนดุริยางค์ผู้ประพันธ์ทำนอง ส่วนเนื้อร้อง เป็นของหลวงสารานุประพันธ์ที่แต่งขึ้นในนามกองทัพบกที่ได้ยินได้ ฟังกันในปัจจุบัน โอกาสนี้ขอขยายเล่า เกร็ดความเป็นมาของเพลงชาติไทย นำ เนื้อเพลงที่เคยใช้มาให้ได้รู้จักกันอีก ครั้ง โดยเรียบเรียงจาก สูจิบัตรนิทรรศ การ 110 ปี ศ.พระเจนดุริยางค์ฯ ส่วนหนึ่งของข้อมูลเพลงชาติไทยที่ห้องสมุด ดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธรรวบรวมไว้ นอกจากนี้ที่นี่ยังมีเทปเพลงชาติ โน้ตเพลงให้ผู้ที่สนใจเพลงสำคัญ ๆ ของไทยได้ศึกษาสืบค้นร่วมด้วยหลังการเปลี่ยนแปลงการ ปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เสนาบดี กระทรวงธรรมการ ซึ่งต่อมาเป็นประ ธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกได้แต่ง เพลงชาติขึ้นเพื่อปลุกใจให้คนไทยรัก ชาติ สมัครสมานสามัคคี ตลอดจนเกิด ความเลื่อมใสในรัฐธรรมนูญ ทำนอง ร้องใช้ทำนองเพลงมหาชัย ซึ่งมีบท ร้องที่ว่า “สยามอยู่คู่ฟ้าอย่าสงสัย เพราะชาติไทยเป็นไทยไปทุกเมื่อชาวสยามนำสยามเหมือนนำเรือ ผ่านแก่งเกาะเพราะเพื่อชาติพ้นภัยเราร่วมใจร่วมรักสมัครหนุน วางธรรมนูญสถาปนาพาราใหม่ยกสยามยิ่งยงธำรงชัย ให้คงไทยตราบสิ้นดินฟ้า”เพลงมหาชัยก่อนนี้จะนิยมใช้บรรเลงรับเสด็จเจ้านายชั้นสูงหรือข้าราช การชั้นผู้ใหญ่ จากทำนองนี้ไม่เป็นที่พอใจต่อมาจึงดำริให้มีเพลงชาติแบบสากลที่แต่งขึ้นพิเศษ จึงได้มีการติดต่อให้ พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยกร) แต่งทำนอง เสร็จแล้วให้ขุนวิจิตรมาตรา แต่งคำร้องประกอบเป็นเพลงชาติใช้ร้องกันทั่วไป ดั่งเนื้อเพลงที่ว่า “แผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทอง ไทย เข้าครองตั้งประเทศเขตแดนสง่าสืบชาติไทยดึกดำบรรพ์โบราณลงมา ร่วมรักษาเอกราษฎร์ชนชาติไทยบางสมัยศัตรูจู่มารบ ไทยสมบทสวนทัพเข้าขับไล่ตะลุยเลือดหมายมุ่งผดุงไผท สยามสมัยบุราณรอดตลอดมาอันดินแดนสยามคือว่าเนื้อของชาติไทย น้ำรินไหลคือว่าเลือดของเชื้อข้าเอกราชคือกระดูกที่เราบูชา เราจะสามัคคีร่วมมีใจยึดอำนาจกุมสิทธิ์อิสระเสรี ใครย่ำยีเราจะไม่ละให้เอาเลือดล้างให้สิ้นแผ่นดินไทย สถาปนาสยามให้เชิดชัย ชโย”เนื้อเพลงนี้ใช้ร้องกันมากแต่ ทางราชการก็ยังไม่ประกาศจนปี พ.ศ. 2477 รัฐบาลตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพลงชาติอย่างจริงจังขึ้น มีพระเจ้าวร วงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ทรงเป็นประธาน คณะกรรมการชุดนี้ได้พิจารณาทำนองเพลงซึ่งผู้ชำนาญ ดนตรีแต่งเสนอให้คัดเลือกซึ่งก็มีเพลงของพระเจนดุริยางค์รวมอยู่ด้วย ในการตัดสินมีทั้งแบบไทยและแบบสากล แบบไทย ได้แก่เพลงของจางวางทั่ว พาทยโกศล แต่งขึ้นจากเพลงไทยที่ชื่อว่า ตระนิมิต ส่วนเพลงสากลได้แก่เพลงของพระเจนดุริยางค์ต่อมาคณะกรรมการมีความเห็นว่าเพลงชาติควรอยู่ในลักษณะศักดิ์สิทธิ์ ถ้ามีสองเพลงอาจทำให้ความศักดิ์สิทธิ์ลดลงจึงพิจารณากันใหม่ ในที่สุดตกลงให้มีเพลงเดียวทำนองสากลของพระเจนดุริยางค์ จากนั้นได้มีการประกวดบทร้องที่แต่งให้เข้ากับทำนองที่คณะกรรมการรับรอง ซึ่งตัดสินให้บทร้องที่ขุนวิจิตรมาตราที่แต่งไว้เดิมกับบท ของ ฉันท์ ขำวิไล เป็นบทร้องที่ได้ รับรางวัล แต่ท้ายสุดเลือกบทร้องของ ขุนวิจิตรมาตรา เป็นบทร้องชนะเลิศแต่ต่อมาก็ได้แก้ไขถ้อยคำบางแห่งบทร้องเพลงชาติของขุนวิจิตร มาตราประกาศเป็นทางการ เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2477 ร้องติดต่อกัน 4 เที่ยวตามลำดับซึ่งโดยทั่วไปจะร้องกันเพียง 2 เที่ยว ซึ่งจริง ๆ แล้วร้อง 2 เที่ยว ก็ยาวมากประกอบกับมีผู้ปรารภว่าในบรรดาเพลงชาติของชาติต่าง ๆ ชาติใหญ่ชาติสำคัญมักใช้เพลงสั้น ๆ แต่ชาติเล็กใช้เพลงยาว จนมีการกล่าวกันในหมู่ผู้ร้องเพลงประจำชาติว่า ชาติยิ่งเล็กเพลงยิ่งยาว ชาติยิ่งใหญ่เพลงยิ่งสั้น...แต่ความจริงจะเป็นอย่างไรก็ ตาม ในปี พ.ศ. 2478 ได้มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกครั้ง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดเป็นเพลงชาติใหม่นอกจากเนื้อร้องที่ค่อนข้างยาว บางท่อนพอร้องจริงเสียงเพี้ยนไม่ตรงตามคำที่ปรากฏ อย่าง วรรคต้นเวลาที่ร้องฟังได้ว่า แผ่นดินสยามนามประเทื้องว่าเมืองทอง ส่วนในวรรคที่ 3 ออกเสียงเป็น สืบเผ่าไทยดึกดำบั้นโบหร่านล้งมา ฯลฯ แต่ที่สำคัญสุดคือการเปลี่ยนชื่อประเทศจาก สยาม มาเป็น ไทยในปี พ.ศ. 2482 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นเหตุผลสำคัญของการแก้ไขบทร้องเพลงชาติ การแก้ไขครั้งนี้มิใช่แก้คำว่าสยามเป็นไทยเท่านั้น แต่ต้องการให้เป็นบทร้องที่ร้องจบได้เพียงเที่ยวเดียวและเป็นบทร้องที่ใจความถึงขนาดจริง ๆทางรัฐบาลจึงประกาศประกวด ขึ้นใหม่ ซึ่งผลประกวดผู้ชนะได้แก่ พันเอกหลวงสารานุประพันธ์ (นวล ปาจิณพยัคฆ์) ซึ่งส่งในนามกองทัพบก สำนักงานนายกรัฐมนตรีจึงประกาศไว้ ในรัฐนิยมวันที่ 10 ธ.ค. 2482 มีใจ ความสรุปได้ว่า ทำนองเพลงชาติให้ใช้ ทำนองเพลงของพระเจนดุริยางค์ ตาม แบบที่มีอยู่ ณ กรมศิลปากร เนื้อร้อง ใช้บทเพลงของกองทัพบกดังกล่าวไว้ ข้างต้นนอกจากนี้ในส่วนของทำนองเพลงชาติที่พระเจนดุริยางค์แต่งขึ้นนั้นมี ที่มา จากบันทึกอธิบายไว้ว่าเกิดขึ้นขณะ เดินทางไปปฏิบัติราชการซึ่งขึ้นรถรางประจำทางจากถนนสุริยวงศ์มาเปลี่ยนรถที่สี่แยกเอส.เอ.บี. ขณะเดินทางอยู่ในรถรางทำนองเพลงชาติก็เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ก็คือความเป็นมาของ เพลงชาติไทย เพลงที่มีความหมายเป็น สัญลักษณ์ประจำชาติ แสดงถึงความเป็นเอกราช ความรักชาติ ความภาค ภูมิใจของคนไทยทั้งแผ่นดิน

[/spoil]International Music Music

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา